Klantenservice

Info
DeNijeSlieter.nl is een onderdeel van De Slijterij Borger

Hoofdstraat 46

9531 AH BORGER

Tel.: 0599 – 23 47 94

E-mail: info@denijeslieter.nl

KvKnummer: 67760848

BTWnummer: NL0805.34.727.B.01

Rabobank Rekeningnummer: NL43 RABO 010.84.62.935

1. Bestellen

Bestellingen die wij voor 12.00 uur ontvangen worden, mits op voorraad, dezelfde dag verzonden.

Veilig bestellen: wij volgen de Nederlandse wetgeving betreffende “Kopen op afstand”. Deze wet is de basis geweest van onze voorwaarden die betrekking hebben op onze internetverkopen. Deze voorwaarden zijn op onze site te lezen en zijn tevens gebaseerd op de voorwaarden die de Consumentenbond en het MKB hanteren voor veilig en verantwoord kopen op internet. Wij hopen dat deze regels u het vertrouwen geven om bij ons uw producten aan te schaffen.

2. Betalen (Alle prijzen in de shop zijn inclusief BTW)

iDEAL: 
U rekent af op uw vertrouwde internetbankier pagina van uw eigen bank! U kunt er direct gebruik van maken, op dezelfde manier zoals u gewend bent om uw rekeningen te betalen. Vertrouwd, veilig en gemakkelijk!

Vooruitbetaling: u maakt het bedrag over op de vermelde rekening met vermelding van uw bestelordernummer, zodra het bedrag bij ons binnen is wordt de order verstuurd.

3. Verzenden

Kosten:
Nederland:
Bij orders tot 1000 gram zijn de verzendkosten € 7,95
Bij orders van 1000 tot 3000 gram zijn de standaard verzendkosten € 13,25

Vervoerder:

Onze pakketten worden met DHL verzonden.
Let wel: kies een adres waar iemand aanwezig is om het pakket in ontvangst te nemen tussen 08.30 -18.00 uur, dat mag ook uw werkadres zijn. Er kan geen specifiek tijdstip doorgegeven worden. Mocht er toch niemand aanwezig zijn dan vindt u een briefje in de bus met meer aflevermogelijkheden.

Zelf ophalen in Borger is uiteraard ook mogelijk, betaal veilig via de webwinkel en kom het product op een voor u geschikt tijdstip ophalen. Bij het invullen van uw order kunt u aangeven op welke dag en hoe laat u komt. Kies uw tijdstip binnen kantooruren.

4. Retouren

Mocht om welke reden dan ook het product niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u deze binnen 7 dagen met retournummer retour zenden, in orginele staat en verpakking, uw betaling wordt per omgaande teruggestort met aftrek van de verzendkosten.

Privacy
Via de catalogus op DeNijeSlieter.nl geven wij u een overzicht van de alcoholische dranken die u bij ons kunt verkrijgen.

DeNijeSlieter.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. DeNijeSlieter.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

DeNijeSlieter.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het winkelen bij denijeslieter.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@denijeslieter.nl
Als u bij DeNijeSlieter.nl een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. In uw DeNijeSlieter.nl account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
DeNijeSlieter.nl verkoopt uw gegevens niet
DeNijeSlieter.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy verklaring dan kunt u een e-mail sturen naar info@denijeslieter.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen of verwijderen. In geval wijziging van onze Privacy verklaring nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Voorwaarden
Onderstaand vind u onze algemene voorwaarden.
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

DeNijeSlieter.nl is een onderdeel van De Slijterij Borger
Hoofdstraat 46, 9531 AH te BORGER (DR)
Telefoonnummer: 0599 – 23 47 94 E-mailadres: info@denijeslieter.nl
KvK-nummer: 67760848
BTW-identificatienummer: NL 0805.34.727.B.01

Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen, bestellingen en en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen DeNijeSlieter.nl en de consument. Afwijkingen zijn alléén geldig wanneer deze schriftelijk overeengekomen zijn.
Artikel 4 – Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
de prijs inclusief belastingen en accijns;
de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.
Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
DeNijeSlieter.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien DeNijeSlieter.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
DeNijeSlieter.nl zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
Indien DeNijeSlieter.nl zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
Artikel 6a – Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan DeNijeSlieter.nl retourneren, conform de door DeNijeSlieter.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door DeNijeSlieter.nl alleen worden uitgesloten indiende DeNijeSlieter.nl dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a) die door DeNijeSlieter.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d) die snel kunnen bederven of verouderen;

Artikel 9 – De prijs

Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven en accijns.
Alle aanbiedingen / producten van webslijter.nl zijn vrijblijvend. Webslijter.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen/producten in te trekken. Alle aanbiedingen / producten gelden op basis van verkrijgbaarheid. Prijswijzigingen en foutieve beprijzing zijn te allen tijde onder voorbehoud, foto’s en jaargangen kunnen afwijkend zijn.
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, accijns en worden duidelijk op de website aangegeven.
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

DeNijeSlieter.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
Artikel 11 – Levering en uitvoering

DeNijeSlieter.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. DeNijeSlieter.nl levert niet aan postbusadressen.
Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal DeNijeSlieter.nl geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, streven is echter 5 werkdagen, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
In geval van ontbinding conform het vorige lid zal DeNijeSlieter.nl het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij DeNijeSlieter.nl, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
DeNijeSlieter.nl behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de afnemer over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerder zendingen wordt verzonden.
Alle aan de afnemer geleverde dranken / produkten blijven eigendom van DeNijeSlieter.nl, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is volgens de overeenkomst geleverde dranken / produkten volledig aan DeNijeSlieter.nl zijn voldaan.
Aflevering van de dranken/goederen zullen gedaan worden door TNT.
DeNijeSlieter.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, storing in internetverbindingen, transportvertraging, staking, het niet of niet tijdig leveren door toeleveranciers, of sanering van bepaalde produkten door toeleveranciers.
Artikel 12 – Duurtransacties

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Artikel 13 – Betaling

De consument kan zelf één van de betalingmogelijkheden kiezen, tijdens de bestelprocedure op de website. Met als mogelijkheid afhalen, Ideal, vooruitbetaling. Tevens de mogelijkheid om onder rembours te leveren. Hiervoor dient u contact op te nemen met DeNijeSlieter.nl voor de tarieven.
Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
Artikel 14 – Klachtenregeling

DeNijeSlieter.nl beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij DeNijeSlieter.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
Bij DeNijeSlieter.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door DeNijeSlieter.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
Indien DeNijeSlieter.nl en de consument er niet samen uit komen. Dan kan de consument – tegen betaling van 25 euro klachtgeld – uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.
Artikel 15 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Door de afnemer ingevoerde gegevens zullen worden opgenomen in een beveiligd bestand, welke zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling/order van de afnemer. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer op de hoogte te houden wat betreft de zaken en diensten van DeNijeSlieter.nl, wanneer afnemer hier geen prijs op stelt, zal dit schriftelijk bevestigd moeten worden aan DeNijeSlieter.nl.
De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de wet- en regelgeving. DeNijeSlieter.nl behoud alle persoonsgegevens voor eigen gebruik en deelt deze niet. DeNijeSlieter.nl neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.
Eigendomsrechten met betrekking tot DeNijeSlieter.nl, waaronder wordt verstaan; programmatuur, zoekmethoden, tekst, beeld, foto’s zijn eigendom van DeNijeSlieter.nl. Het is niet toegestaan informatie te kopiëren en/of te bewerken, zonder schriftelijke toestemming van DeNijeSlieter.nl
Bezoekers en evt. afnemers van DeNijeSlieter.nl dienen alle eigendomsrechten, bepalingen, produkten en geleverde diensten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
Op alle overeenkomsten, aanbiedingen, bestellingen en produkten van DeNijeSlieter.nl is het Nederlands recht van toepassing.
Alle correspondentie met betrekking tot deze leveringsvoorwaarden vindt plaats met DeNijeSlieter.nl , Hoofdstraat 46, 9531 AH te BORGER (DR).
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.